Đảng ủy xã Sơn Dương tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Thực hiện kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 06 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy xã Sơn Dương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết của Đảng và Kết luận 36 của Bộ Chính trị, Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đản viên vi phạm. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị toàn thể Đảng viên trên địa bàn xã đã được nghe quán triệt các Nghị quyết, quy định của trung ương, .

Nghị quyết sổ 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "tiếp tục đoi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý và sử dụng đât, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường cung cổ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII); Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị vê bào đảm an ninh nguôn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đen năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Kết luận số 36-KL/TW); Quy định sổ 69-QD/TW ngày 06/7/2022 cua Bộ Chính trị về kỷ luật tố chức đảng, đàng viên vi phạm, các tài liệu Đảng ủy đâ gửi các chi bộ.

Đ/c: Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã triển khai Nghị quyết số 20, 21 của BCH Trung ương Đảng và kết luận số 36 của Bộ Chính trị

 

Đ/c: Nguyễn Tuấn Phú, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị quyết số 18,19 của BCH Trung ương Đảng và Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm

Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày với 4 chuyên đề, bao gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh tới mục tiêu Nghị quyết đề ra nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo động lực nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bố đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Truyền đạt chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Đồng chí Nguyễn Tuấn Phú, Phó bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã đã khái quát những nét cơ bản Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó nhấn mạnh: Nghị quyết số 19-NQ/TW đã nêu bật những thành tựu to lớn của toàn Đảng, toàn dân ta sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, bí thư Đảng ủy xã yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển KT-XH đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Huy Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 92