Lịch công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 23-29/5/2022)

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 23-29/5/2022)

 UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN DƯƠNG

 

      Số:    /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Sơn Dương, ngày   tháng 5 năm 2022

Ngày 24

(thứ hai)

+ 07h30: Chào cờ đầu tuần; sinh hoạt chính trị đầu tuần

Ngày 25

(Thứ 3)

+ 14h: Họp công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Sơn Dương: (1) Mở rộng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu vượt Trại Me đi Đồng Trà, Đồng Lâm; (2) Dự án Mở rộng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 3 Mỏ Đông, đi trung tâm xã Đồng Sơn.

+ 14h: Hội nghị trực tuyến tổng kết điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn (tại điểm cầu Công an thành phố Hạ Long).

Ngày 26

(Thứ 4)

+ 14h: Họp UBND xã thường kỳ tháng 5

Ngày 27

(Thứ 5)

+ Cả ngày: Tiếp công dân thường kỳ (Đ/c Chủ tịch UBND xã dự).

+ 19h30: Dự Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và giới thiệu người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 tại thôn

Hà Lùng (Đ/c Nguyễn Tuấn Phú, Chủ tịch UBND xã dự).

Ngày 28

(Thứ 6)

+ Cả ngày: Làm việc tại trụ sở

THÔNG BÁO

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 23-29/5/2022)

––––––––––

- Ngoài lịch công tác trên, thường trực UBND xã cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án, công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ khác;

 Lịch công tác trên đây chỉ là cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã.

Nơi nhận:

TT UBND thành phố (b/cáo);

TTĐảng ủy - TTHĐND (b/cáo);

Cán bộ, công chức xã;

Các ngành, đoàn thể xã;

Trưởng các thôn

Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Vương Thanh Sơn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40