Lịch công tác tuần

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 24/4 – 30/4/2023)

 UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN DƯƠNG

––––

      Số: 32/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

          Sơn Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 24/4 – 30/4/2023)

––––––––––

Ngày 24/4

(Thứ 2)

- Buổi sáng:

+ 07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần

Ngày 25/4

(Thứ 3)

- Buổi sáng:

+ 08 giờ: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” gắn với Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND, ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 314/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh.

Ngày 26/4

(Thứ 4)

- Buổi sáng:

+ 07 h30: Dự Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố năm 2022. (Dự tại thành phố).

Ngày 27/4

(Thứ 5)

- Cả ngày: Tiếp công dân thường kỳ.

Ngày 28/4

(Thứ 6)

- Làm việc tại trụ sở

Ngày 29/4

(thứ 7)

Kiểm tra công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn xã trước kỳ nghỉ lễ.

Ngày 30/4

(Chủ nhật)

Trực Lễ

- Ngoài lịch công tác trên, thường trực UBND xã cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án và các nhiệm vụ khác;

 Lịch công tác trên đây chỉ là cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã.

Nơi nhận:

  • TT UBND thành phố (b/cáo);
  • TTĐảng ủy - TTHĐND (b/cáo);
  • Cán bộ, công chức xã;
  • Các ngành, đoàn thể xã;
  • Trưởng các thôn
  • Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Thanh Sơn

 

Vương Thanh Sơn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37