Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 27/6 – 01/7/2022)

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 27/6 – 01/7/2022)

 UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN DƯƠNG

 

      Số: 108/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Sơn Dương, ngày  27 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 27/6 – 01/7/2022)

 

Ngày 27

(thứ hai)

+ 07h30: Chào cờ đầu tuần; sinh hoạt chính trị đầu tuần

+ 08 giờ: Giao ban thường trực UBND xã đầu tuần.

+ 08h30: Ban vận động Giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Tuyến đường từ nút giao cầu vượt đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long và Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã, đoạn từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đi qua thôn Đèo Đọc xã Đồng Lâm đến Trung tâm xã Đồng Sơn đi vận động theo kế hoạch.

Ngày 28

(Thứ 3)

+ 08h00: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy xã mở rộng tháng 6/2022.

+ 08h30: Dự Đối thoại giải quyết kiến nghị của bà Trương Thị Yến Vân, đang sử dụng đất tại thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương.

Ngày 30

(Thứ 5)

+ Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ.

+ 08h00: Dự Họp Ban thường vụ (Đồng chí Chủ tịch UBND xã dự).

+ 14 giờ: Họp bàn kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông Tẩy Xuân Đức, đang sử dụng đất tại thôn Đồng Vang (lần 2).

Ngày 01

(Thứ 6)

+ 17h30: Dự Đại hội điểm chi bộ trường Mầm non Sơn Dương.

+ 14h00: Dự Hội nghị đối thoại người đứng đầu với người dân, doanh nghiệp tại thôn Đồng Giang.

- Ngoài lịch công tác trên, thường trực UBND xã cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án, công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ khác;

 Lịch công tác trên đây chỉ là cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã.

Nơi nhận:

  • TT UBND thành phố (b/cáo);
  • TTĐảng ủy - TTHĐND (b/cáo);
  • Cán bộ, công chức xã;
  • Các ngành, đoàn thể xã;
  • Trưởng các thôn
  • Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Thanh Sơn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 55