Quyết định phê duyệt Quy hoạch xã Sơn Dương tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm xã

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long.

             ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHÓ HẠ LONG                               Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Sô: 482/QĐ-UBND                       Hạ Long, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Nhiệm vụ Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
lệ 1/500 Khu trung tâm xã Son Duong, thành phố Hạ Long

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HẠ LONG

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương sổ 77/2015/QHỈ3 ngày 19/6/2015; Luật sô 47/20Ỉ9/QH14 ngày 22/11/2019 sủa đôi, bô sung một số điều của Luật Tó chức Chính phu và Luật Tô chức chính quyển địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sỔ'62/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 sửa đôi, bố sung một sổ điều của Luật Xây dụng; Luật so 35/20Ỉ8/QH14 ngày 20/Ị1/2018 sủa đôi, bô sung một sô điêu của 3 7 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

' Căn cứ Nghị định sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 cua Chỉnh phủ Quy định chì tiêt một sô nội dung vê quy hoạch xây dụng; Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24/10/2022 của Bộ Xây Dụng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dụng vùng liên huyện, quy hoạch xây dụng vùng huyện, qụy hoạch đô thị, quy hoạch xây dụng khu chức năng và quy hoạch nóng thôn; Quy chuán và Tiêu chuân Việt Nam về quy hoạch đô thị hiện hành;

Căn cứ Quyết định sổ 72/ỌĐ-TTg ngày 10/2/2023 của Thu tướng Chính phù phê duyệt Quy hoạch chung thành phổ Hạ Long đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 13642/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 cua ƯBND thành phổ Hạ Long vê việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dụng ty lệ 1/500 Khu trung tâm Son Dưong, tại xã Sơn Dưong, thành phổ Hạ Long;

Căn cứ Văn ban sổ 9Ỉ39/UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phổ Hạ Long “ V/v quy hoạch, xây dụng trụ sơ Công an các xã: Lê Lợi, Sơn Dương, Vũ Oai, thành pho Hạ Long ";

Căn cứ kết quâ lấy ý kiến các tổ chức, cả nhản và cộng đồng dân cư xã Sơn Dương tại hội nghị lấy ý kiến Nhiệm vụ, đồ án Điều chinh Quy hoạch chi tiết xây dựng ty lệ 1/500 Khu trung tâm xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long được ƯBND xã Son Dương tồng họp bảo cáo tại Văn ban so 510/UBND ngày 22/12/2022;

Xét đê nghị của phòng Quan lý đô thị Thành phô tại Báo cáo thâm định số: 25/BCTĐ-QLĐT ngày 28/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm xã Son Duong, thành phố Hạ Long với những nội dung chính như sau:

 1. Lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh Quy hoạch:

Tại Vãn bản số 9139/UBND ngày 18/11/2022, UBND Thành phố đã đồng ý chu trirong nghiên cún lập điêu chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dụng tỷ lệ 1/500 Khutrung tâm Sơn Dương tại xà Sơn Dương, thành phố Hạ Long để cập nhập, khớp nối đông bộ hạ tầng kỳ thuật, kiến trúc cảnh quan với dự án “Cải tạo nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 342 đen Quốc lộ 279 qua trung tâm xà Sơn Dương, thành phổ Hạ Long” Thành phổ đang chuẩn bị thực hiện đầu tư, đồng thời bố trí, sắp xếp lại một số chức năng phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phô, cũng như đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã Sơn Dương trong nãm 2023 theo chi đạo của UBND Tỉnh tại Vãn bản số 5252/UBND-XD3 ngày 05/10/2022, đám bảo quy định tại Khoản 10, Điều 28, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đôi, bô sung một sô điêu của 37 Luật có liên quan đên Quy hoạch. Do đó, công tác lập, trình duyệt Điều chinh Quy hoạch là cần thiết làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

 1. Phạm vi ranh giới, diện tích nghiên cứu:
 • Phạm vi ranh giới nghiên cứu Quy hoạch: Tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long; Ranh giới nghiên cứu được giới hạn bởi các điếm P1, P2, P3,... đến các điếm P17, P18 và Pl, có tọa độ ghi trên bản đồ ranh giới nghiên cứu được phê duyệt; Giới hạn nghiên cứu cụ thể: Phía Bắc giáp tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279; Phía Đông, Tây giáp đất nông nghiệp; phía Nam giáp đất nông nghiệp và hành lang tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
 • Diện tích lập quy hoạch là 259.410,8 nr (điều chỉnh giảm 50.209,8 m2 so với Quy hoạch đã được ƯBND thành phổ Hạ Long phê duyệt tại Quyết định sổ 13642/QĐ- UBND ngày 16/11/2020 - Diện tích lập 309.620,6 m2, để cập nhập tuyển đường nối Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279, loại bô phần diện tích phía Bắc tuyến đường nối để nghiên cứu theo dự án phát triền tổng thể theo định hướng Quy hoạch chung. Diện tích khu vực nghiên cửu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch: 13,52 ha (các khu vực còn lại được nghiên cứu cập nhập).
 1. Tính chất:

Là Khu trung tâm xã Sơn Dương được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỳ thuật đê phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn; tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch phong phú, hình thành nét đặc trưng của khu vực.

 1. Mục tiêu điều chỉnh Quy hoạch:
 • Xây dựng Khu trung tâm xã Sơn Dương là trung tâm kinh tể - văn hóa - xã hội của xã theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đe phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn xã và du khách đến với xã; Khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dụng không gian quy hoạch phong phú, tạo nét đặc trưng của khu vực.
 • Rà soát hệ thống cơ sở hạ tầng; Chuân bị các điều kiện cho các xã đạt tiêu chuân phường. Khai thác có hiệu quả quỳ đât hiện có đê đóng góp cho phát triên kinh tế, xã hội địa phương. Cải tạo chỉnh trang cảnh quan khu vực đẹp hơn, môi trường trong sạch hơn.
 • Lập quy hoạch chi tiết xây dụng làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, chỉnh trang, lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư xây dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực theo quy định.
 1. Nội dung chính điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Sơn Dương, tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định sổ 13642/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 để cập nhập, khớp nổi đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan với dự án “Cải tạo nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279 qua tiling tâm xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long”, đồng thời bố trí, sắp xếp lại một sổ chức năng phù họp với tình hình thực tiền, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố, cũng như đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã Sơn Dương trong nãm 2023 theo chỉ đạo cúa ƯBND Tỉnh tại Văn bản sổ 5252/UBND-XD3 ngày 05/10/2022, cụ thể:

 • Nghiên cứu điều chỉnh vị trí, bố trí Till sớ công an xà Sơn Dương tại quỹ đất phía Đông Băc trường THCS Sơn Dương; Nghiên cứu quỳ đất Trụ sở Công an xã theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định sổ 13642/QĐ-ƯBND ngày 16/11/2020 để bổ sung, mở rộng trường THCS Sơn Dương.
 • Bô cục, sap xep lại các chức năng bị ánh hưởng đảm bảo khớp nổi đồng bộ hạ tang kỳ thuật, hài hòa kiến trúc cảnh quan.
 1. Dự báo quy mô, các chỉ tiêu kinh tể kỳ thuật chính:
 • Dự báo quy mô dân số khu vực nghiên cứu: khoảng 600 người;
 • Các chỉ tiêu kinh tế kỳ thuật: Dự kiến áp dụng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính phù hợp với các chỉ tiêu của Quy hoạch chung, tuân thủ theo tiêu chuấn, quy chuấn quy định hiện hành.

Báng tông hợp các chí tiêu kinh tê, kỳ thuật

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

I

Tổng diện tích toàn khu quy hoạch

Ha

25,94

II

Quy mô dân sô

người

600

III

Các chỉ tiêu kỹ thuật đất dân dụng

-

Đất ở

m2/người

>25

-

Đàt cây xanh công cộng

mVngười

>2

-

Đất thế dục thể thao

m2/người

>2

-

Đất giao thông

m2/người

>18

IV

Tầng cao tối đa

-

Nhà ở

tầng

04

-

Công trình công cộng, dịch vụ thương mại

tầng

05

V

Mật độ xây dựng tối đa

-

Nhà ở liên kế

%

<80

Nhà ở có sân vườn

%

<60

-

Công trình dịch vụ

%

<50

-

Công trình công cộng

%

<40

VI

Hạ tâng kỳ thuật

1

Câp nước

-

Câp nước sinh hoạt

lít/người/ng.đ

120

-

Cấp nước công trình công cộng, dịch vụ thương mại

lít/m2 sàn/ng.đ

3-5

-

Nước tưới cây

lít/m2/ng.đ

2

-

Nước rửa đường

lít/m2/ng.đ

1

2

Cấp điện

-

Cấp điện sinh hoạt

w/người

500

-

Công trình công cộng, dịch vụ. hồn hợp

W/m2 sàn

30

-

Chiếu sáng đường phố

KW/ha

10

-

Chiếu sáng công viên, vườn hoa

KW/ha

5

3

Thoát nước thải

-

Tỷ lệ thu gom

%

100

4

Rác thải

Kg/người/ng.đ

1,0

5

Chỉ tiêu thông tin liên lạc

máy/1000 dân

250

6

Chỉ tiêu giao thông

-

Chiều rộng 1 làn xe

mét/làn

3,5-3,75

-

Chiều rộng làn đi bộ

mét/làn

0,75

 • Các chi tiêu kinh tế kỷ thuật chính yêu cầu tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỳ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Các chỉ tiêu môi trường, tiêng ôn, khí thải, rác thải, cap nước, cấp điện, phòng chông cháy nò, vệ sinh môi trường, khoảng cách ly, khu vực bảo vệ cảnh quan... theo tiêu chuân, quy chuân chuyên ngành hiện hành.
 1. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu:
  1. Yêu cầu chung:
 • Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xà hội, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỳ đất dự trữ phát triến.
 • Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỳ thuật của các khu vực thiết kế;
 • Quy hoạch tống mặt bằng sử dụng đất: xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về ranh giới, diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, vị trí và quy mô các công trình ngầm.
 • Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

+ Quy hoạch mạng lưới đường giao thông: xác định mạng lưới đường giao thông và diêm đấu nòi với các đường khu vực, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bãi đỗ xe, hệ thống công trình ngầm.

+ Quy hoạch cấp điện: xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cấp điện nàng; vị trí quy mô các trạm phân phối; mạng lưới đường dây tiling thế, hạ the và chiếu sáng.

+ Quy hoạch thoát nước: xác định mạng lưới thoát nước; vị trí quy mô các công trinh xử lý nước bẩn, chất thải.

+ Quy hoạch thông tin liên lạc: xác định nhu cầu sử dụng, nguồn cung cấp, mạng lưới đường dây cung cấp.

 1. Một số yêu cầu cụ the.
 • Nghiên cứu phương án quy hoạch đảm bảo khớp nối về hạ tầng kỹ thuật và kiên trúc cảnh quan với khu vực lân cận và dự án liền kề; tuân thủ định hướng quy hoạch chung tại khu vực.
 • Bô trí các khu chức năng phải phù họp, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bao vệ cảnh quan, phòng chống cháy nố và phải được liên hệ thuận tiện với nhau băng hệ thông giao thông họp lý và an toàn; đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình công cộng, công viên cây xanh; tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trinh xây dựng đe tố chức không gian kiến trúc cảnh quan và bổ trí hệ thống kỳ thuật đạt hiệu quả cao về thâm mỳ, về đầu tư và khai thác sử dụng.
 1. Hồ sơ sản phàm, nguồn vốn thực hiện.
 • Hồ sơ sản phẩm: Theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24/10/2022 của Bộ Xây Dụng quy định về hồ sơ cúa nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dụng vùng liên huyện, quy hoạch xây dụng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dụng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
 • Kinh phí lập Quy hoạch: vốn ngân sách thành phố Hạ Long.
 1. Tô chức thực hiện:
 • Đơn vị to chúc lập quy hoạch, thấm định: Phòng Quản lý đô thị.
 • Cơ quan phê duyệt: ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long.
 • Đơn vị Tư vấn: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và LỈBND Thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Ke hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Dân tộc; Đội trưởng Đội Kiếm tra trật tự đô thị và môi trường; Chủ tịch ƯBND xã Sơn Dương; Giám đôc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16