Thông báo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng chính phủ

Thông báo Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/04/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng chính phủ.

Để Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ cho người lao động, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông báo nội dung thông tin chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng chính phủ, trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

         1.1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điếm (gồm 24 tỉnh thành phố, trong đó có tỉnh Quảng Ninh) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/06/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/04/2022.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

* Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hàng tháng.

1.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

         Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiếm xã hội (theo Mẫu số 02).

         Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

2. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

2.1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (gồm 24 tỉnh thành phố trong đó có tỉnh Quảng Ninh) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

        -Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/ 2022

        -Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

  • Phương thức chi trả: Hàng tháng.

          2.2 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

         Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (theo Mẫu số 03).

  • Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiêm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành xong trước trước ngày 15/8/2022

          Thông tin chi tiết Người lao động có thể liên hệ trực tiếp đến các Công ty theo địa chỉ nơi làm việc hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã Sơn Dương (qua bà Phùng Thị Minh Thắm - Công chức Văn hóa - xã hội) Trước ngày 30/05/2022 để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Trưởng các thôn trên địa bàn xã phối hợp Tuyên truyền, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng chính phủ, đến người lao động đang thuê nhà trọ, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn được biết.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông báo để nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13