Thông báo tuyển dụng lao động

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông báo tuyển dụng lao động đi làm tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

UỶ BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

         XÃ SƠN DƯƠNG                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phú

Số: 125/TB-UBND                                                        Sơn Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2022                               

   THÔNG BÁO

Về việc Thông báo Tuyển dụng lao động của Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

 
   

Thực hiện Công văn số 404/LĐTBXH ngày 28/07/2022 của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Hạ Long về việc Thông báo Tuyển dụng lao động của Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.

Để giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông báo, nhu cầu tuyển dụng lao động của nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (thuộc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, cụ thể như sau:

1. Số lượng lao động cần tuyển: 15 lao động phổ thông,

2. Tiêu chuẩn xét tuyển:

- Trong độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt..

- Hồ sơ xét tuyển gồm: 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 01 bản giấy khai sinh; 01 bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân; 01 bản giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp, 01 đơn xin việc làm; 06 ảnh 3x4; 01 bản sao bằng tốt nghiệp; 01 bản sao sổ hộ khẩu. (Giấy tờ phải có dấu đỏ của chính quyền và không được tẩy xóa).

3. Chế độ của người lao động:

- Được cấp phát đầy đủ Bảo hộ lao động theo quy định của Công ty;

- Sau 01 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT theo quy định hiện hành của Bộ Luật Lao động;

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, các ngày Lễ tết, theo quy định của Nhà nước;

- Được hưởng 01 bữa ăn giữa ca;

- Thu nhập bình quân từ 8.000.000đồng/tháng trở lên.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Ban kinh tế - Tổ chức  - Hành chính Nhà máy Gạch Gotto, Phường Giếng Đáy Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Liên hệ ông Trần Trung Kiên số điện thoại: 0935585889.

Hoặc bà Đinh Thị Thu Hoài số điện thoại: 0915852896.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông báo để nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

    Nơi nhận:

-Phòng Lao động – TBXH TP (B/cáo);

- TT ĐU, HĐND xã (B/cáo);

- Công chức VHXH xã (T/hiện);

- Đài truyền thanh xã (thông báo);

- Các ông (bà) Trưởng thôn (P/hợp);

- Lưu: VT, LĐ-TBXH xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Thanh Sơn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31