Xã Sơn Dương làm việc với đoàn giám sát của Thành ủy Hạ Long

Ngày 22/4/2022, Đoàn Giám sát của theo Quyết định số 2621-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 18 nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện mục tiêu Thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Thành phố không còn hộ nghèo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế làm việc” tiến hành giám sát trực tiếp với Đảng ủy xã Sơn Dương.

I. Thành phần làm việc

1. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy

- Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng đoàn.

- Đồng chí Vũ Thị Oanh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Thành viên.

- Đồng chí Trần Công Chỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Thành viên.

- Đồng chí Bùi Thị Huyền Trang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Thư ký.

2. Đơn vị được giám sát:

- Đồng chí Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương;

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Dương.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

II. Nội dung giám sát

- Đồng chí Bùi Thị Huyền Trang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra - Thư ký đoàn công bố Quyết định, kế hoạch Đoàn giám sát.

- Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng đoàn Giám sát: Quán triệt một số nội dung, mục đích, yêu cầu cuộc giám sát; phương pháp giám sát của Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố .Quán triệt một số nội dung, mục đích, yêu cầu cuộc giám sát; phương pháp giám sát của Đoàn.

1. Kết quả giám sát theo báo cáo và các hồ sơ tài liệu có liên quan của Đảng ủy xã Sơn Dương

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; chương trình giảm nghèo, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế làm việc; qua nghiên cứu báo cáo và hồ sơ, tài liệu có liên quan của Đảng ủy xã Sơn Dương, Đoàn giám sát nhận thấy:

2.1. Về các kết quả đã đạt được

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 song Đảng ủy xã Sơn Dương đã đoàn kết, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao:

Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã, Ban Chấp Đảng bộ và UBND xã đã kịp thời ban hành Nghị quyết, kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ngay từ đầu năm. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện tốt, các phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới thu hút được sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và người dân. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, huy động được các nguồn lực để tập trung xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành quyết toán 27 công trình/dự án với tổng kinh phí 3.756,7 triệu đồng; triển khai thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đạt giải cao. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: Xã đã đạt 05/08 tiêu chí (=22/27 chỉ tiêu), còn 03/08 tiêu chí (=05/27 chỉ tiêu).

Năm 2021, xã đã đăng ký 27 công trình, trong đó 21 công trình đường ngõ xóm, đường nội đồng, 3 công trình sửa chữa kênh mương và 03 công trình không theo thiết kế; vận động xã hội hóa hỗ trợ con giống chăn nuôi gà thương phẩm. Kết quả đã giải ngân 100% nguồn kinh phí hỗ trợ, không có tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã năm 2021 (theo Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh) đạt 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Kết quả trồng cây gỗ lớn: Theo kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố, xã Sơn Dương được giao trồng 30ha cây gỗ lớn. Đến thời điểm hiện tại, xã đã huy động trồng được 11,3ha, dự kiến sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao.

* Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo:

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo kịp thời theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; quan tâm công tác giảm nghèo theo hướng hỗ trợ giống, vốn, hỗ trợ cách làm ăn để thoát nghèo; đến hết năm 2021 xã không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Dương, báo cáo tại hội nghị

4. Đối với cá nhân các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã

Với cương vị là người đứng đầu cấp uỷ, Trưởng ban chỉ đạo NTM xã Sơn Dương, đồng chí đã thường xuyên quan tâm chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về nông thôn mới; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp, nắm chắc Quy định khung theo từng bộ tiêu chí; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy niềm tin và sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp Nhân dân thông qua việc tập trung củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2022 và được thể hiện trong chủ đề công tác năm của xã. Kịp thời chỉ đạo, kiện toàn BCĐ giảm nghèo, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ giảm nghèo theo dõi, giúp đỡ các hộ; chỉ đạo rà soát, thống kê số người chưa có việc làm để giúp đỡ giải quyết việc làm.

 

Đồng chí Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương, báo cáo tại hội nghị

 

 

Đồng chí Vũ Thị Oanh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy,

phát biểu tại hội nghị

 

3. Kết luận và yêu cầu của Đoàn giám sát

Căn cứ báo cáo của Đảng ủy xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã được đạt, đồng thời đề nghị Đảng ủy xã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Chú trọng việc hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ. Hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản; thực hiện đề án OCOP - Mỗi xã một sản phẩm.

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, giảm nghèo. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.

- Rà soát lập quy hoạch các khu vực trồng cây ăn quả phù hợp với quy hoạch chung của xã và của Thành phố.

- Liên quan đến công tác trồng cây gỗ lớn: Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng cây trên cơ sở mặt bằng đã có.

- Về triển khai các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới: Thực hiện đầy đủ các bước trình tự thực hiện dự án đầu tư công cấp xã theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bố trí vốn cho các dự án.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Huy Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 79